PavlovicDanijel12700Lab4

Resource Use obrazac

Svrha

Resource use obrazac ( Upotreba resursa) je Process Support obrazac (Podrška procesima) koji struktuira resurse korišćene u instancama procesa sa ciljem modelovanja i implementiranja njihove upotrebe u informacionim sistemima podrške.

Motivacija

Kao što je u prethodnim obrascima utvrđeno, proizvodni proces počinje narudžbinom i završava se isporukom proizvoda. Proces zavisi od resursa koji su proizvedeni, prerađeni, konzumirani pa čak i korišćeni kao katalizatori. Na primer, proizvodnja automobila zahteva fabriku sa proizvodnim sredstvima i zaposlenima, sirovinama, nacrtima i strujom. Sirovine poput lima se pomoću elektriciteta mogu preraditi u ramove. Katalizatori resursi, s druge strane, poput skupova i vizije proizvoda, nisu upotrebljavani, proizvedeni ili prerađeni u proizvodnom procesu, radije se koriste u poslovanju i procesu razvoja proizvoda. Dakle katalizatore koristimo u toku procesa i oni nisu direktno pogodjeni samim procesom.

Važno je razumeti da se resursi u jednom procesu mogu koristiti na jedan a u nekom drugom na sasvim drugačiji način. Skupovi proizvoda, takođe, mogu biti korišćeni kao katalizatori u jednom procesu, pa prerađeni i tako korišćeni u nekom drugom. Resurs takođe može biti korišćen u više različitih procesa istovremeno bez obzira da li je on korišćen na različite načine. Obrazac obezbeđuje načine struktuiranja različitih načina upotrebe resursa.

Zanemarivanje činjenice da resurs može biti korišćen u različitim procesima na različite načine u mnogim slučajevima vodi procesima neoptimalne upotrebe resursa. Tipičan negativan rezultat jeste zastoj u proizvodnji ako bi, na primer, mašine bile nadograđivane u vreme kada su planirane za proizvodni proces. Jedini način da se doskoči ovoj dilemi jeste da se resursi i njivova upotreba u različitim procesima dobro prouče dok potpuno nije jasno njihovo korišćenje i projektovanje; tada će biti moguće uobličiti i procese i resurse na odgovarajući način.

Primena

Resource Use obrazac se može primeniti u svim situacijama koje zahtevaju posebno modelovanje upotrebe resursa u svojim procesima. Primer: u toku modelovanja i izgradnje sistema za planiranje materijala.

StrukturaSlika1 - Struktura obrasca Resource Use

Učesnici

  • Proces/Aktivnost predstavlja proces ili aktivnost koji upotrebljava, proizvodi ili prerađuje resurse i tipove resursa.
  • Instanca procesa/Aktivnost predstavlja stvarno izvršenje procesa i aktivnosti.
  • Jedinica mere specificira u kojoj se jedinici upotreba resursa meri. Uglavnom je to galon, inč, amper...
  • Upotreba resursa predstavlja korišćenje resursa i tipova resursa. Resurs je uglavnom proizveden, upotrebljavan ili prerađen, a može biti i katalizator. Tip resursa je uglavnom proizveden ili prerađen ili katalizator. Bilo kako bilo, objekat upotrebe resursa referencira se na samo jedan objekat resursa ili jedan objekat tipa resursa.
  • Resurs predstavlja objekat i informaciju korišćenu u procesu ili aktivnosti.
  • Tip resursa predstavlja tip objekata i informacija korišćenih u procesu ili aktivnosti.
  • Potrošnja predstavlja korišćenje resursa ili tipova resursa. Elektricitet, ulje i hrana su upotrebljavani resursi, na primer.
  • Prerada se odnosi na unapređenje resursa i tipova resursa. Na primer, deo metala može biti prerađen u kabl.
  • Proizvodnja se odnosi na kreiranje resursa i tipova resursa. Kompjuteri, štampači, mobilni telefoni, na primer, su objekti koji se proizvode.
  • Katalizator je resurs ili tip resursa koji inicira drugi događaj. Katalizator je neophodan za proizvodnju, potrošnju ili preradu. Na primer, alati za proizvodnju su neophodni da bi se proizveo proizvod, ali na same alate proces proizvodnje ne utiče.

Posledice

Resource Use obrazac povezuje stvarnu upotrebu resursa sa procesima i instancama procesa. Ova veza ukljanja jaz između orijentacije ka procesu i orijentacije ka objektu. Resursi se modeluju kao objekti van i unutar informacionih sistema.

Primer

Proizvodni proces u fabrici stakla koristi sirovine i proizvodnu opremu za izradu kvalitetnih staklenih proizvoda različitih namena. Ulaz u proizvodni proces je narudžbina, a izlaz isporuka proizvoda odnosno bilo koji od staklenih proizvoda. Detaljno proučavajući načine upotrebe različitih resursa, moguće je zaključiti da ono što je upotrebljavano jesu sirovine. Naravno nastojimo da inicijalna narudžbina bude kompletna. Dakle proizvode se gotovi proizvodi, a proizvodni element je katalizator odnosno koristimo ih u procesu proizvodnje. Razlog za ovako detaljnom studijom u slučaju fabrike stakla je razumevanje načina na koji su konačni proizvodi dobijeni iz sirovina. Utvrđujemo da sirovine možemo dobiti preradom 'starog' stakla ili preradom kvarcnog peska čime dobijamo 'novo' staklo. Dolazimo do zaključka da nabavku sirovina za isradu gotovog proizvoda možemo obaviti na dva načina što nas navodi da imamo u vidu i cenu nabavke. Na primer, ukoliko bi ceo nabavni proces sveli na proizvodnju novog stakla, što je znatno brža varijanta, rezultat bi bio skup krajnji proizvod, ali ukoliko bi nabavni proces podelili na pribavljanje starog stakla, koje je znatno sporija varijanta, koje bi preradili, a da nas ta prerada košta znatno manje od proizvodnje novog stakla, rezultat bi bio izbalansirana cena krajnjeg proizvoda. Poenta je: da moramo izbalansirati resurse,odnosno njihovu potrošnju i proizvodnju,a pritom uzeti u obzir brzinu kojom završavamo proizvodni proces.


Slika2 - Dijagram procesa
Dijagram procesa nam pokazuje kostur proizvodnog procesa koji je snadbeven sirovinama i neophodnim proizvodnim sredstvima. Kao ulaz u sistem imamo porudžbinu, a kao izlaz gotov proizvod.Slika 3 - Dijagram klasa fabrike stakla

Dijagram klasa nam pokazuje kako proizvodni proces u fabrici stakla koristi resurse polazeći od abstraktnog ulaza u sistem to jest porudžbine, pa do gotovog proizvoda. Pod potrošnjom podrazumevamo resurse tipa struja, voda i ostale režijske resurse, dok je u samom primeru objašnjena pojava dveju sirovina, novog i recikliranog stakla. Kao katalizatore ovde podrazumevamo komplet mašine i alate koji se koriste u proizvodnom procesu. Svaki potrošeni resurs mora biti izražen u odgovarajućim merama kao što i svaki proizvodni proces mora biti jasno specificiran.

Srodni obrasci

Resource Use obrazac koristi Process - Process Instance obrazac da definiše koncepte proces i instanca procesa. Može biti korišćen i sa svim drugim poslovnim obrascima da detaljno objasni njihovu upotrebu resursa.

Izvor

Nepoznat.